پژوهشکده عمارت برتر (أعلی)

اصول عمارت برتر(أعلى) مبتنی بر سه محور است:
1- رعايت ارزشهاي مرتبط با اندیشه و راه و تعهد به آیین حق (تهیه از مباح و حلال، كمترین هزینه، بهترین مقاومت، محفوظیت خانواده، آرامش، درونگرایی= توجه به خود بسوی حق).
2- مراعات بايسته هاى پاكزیستی. (رعایت اصولی كه براى زيستن پاك نياز است و تفصيل آن در دائره علوم پاكزیستی معرفی شده است)
3- كاربرد سازه برتر. (طراحي بهترين و برتر سازه با استفاده از مجموع تجربيات كهن وفناوري پيشرفته روز و مطابق نياز و شرايط زمان)
شما اجازه خواندن مبحث ها را در اين انجمن نداريد.

ورود  •  عضويت

 

Aelaa.Net