الآن به وقت مكه مكرمه: - Cuma - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
7 Rabiĕ al-awwal 1440 Hicri Kameri- 25 Akrep burcu 25 Ãbãn 1397 güneş Hicri- 1180 Döneminin İmam Mehdi- 1493 Doğuş Haḋrati Moȟammad- 16 Kasım 2018