الآن به وقت مكه مكرمه: - Pazartesi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1441 Hicri Kameri- 27 Akrep burcu 27 Ãbãn 1398 güneş Hicri- 1181 Döneminin İmam Mehdi- 1494 Doğuş Haḋrati Moȟammad- 18 Kasım 2019