الآن به وقت مكه مكرمه: - Perşembe - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 Raĵab 1438 Hicri Kameri- 7 Boğa 7 Ordibehešt 1396 güneş Hicri- 1178 Döneminin İmam Mehdi- 1491 Doğuş Haḋrati Moȟammad- 27 Nisan 2017