الآن به وقت مكه مكرمه: - shtunë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
1 Ramaḋãn 1438 hënor Hegira- 6 Binjakët 6 Ǩordãd 1396 diellore Hegira- 1178 epokën e Imam Mehdiut- 1491 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 27 Mund 2017