الآن به وقت مكه مكرمه: - premte - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
7 Rabiĕ al-awwal 1440 hënor Hegira- 25 Akrepi 25 Ãbãn 1397 diellore Hegira- 1180 epokën e Imam Mehdiut- 1493 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 16 Nëntor 2018