الآن به وقت مكه مكرمه: - diel - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
23 Raĵab 1442 hënor Hegira- 17 Peshqit 17 Esfand 1399 diellore Hegira- 1182 epokën e Imam Mehdiut- 1495 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 7 Mars 2021