الآن به وقت مكه مكرمه: - enjte - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
25 Šawwãl 1438 hënor Hegira- 29 Gaforrja 29 Tir 1396 diellore Hegira- 1178 epokën e Imam Mehdiut- 1491 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 20 Korrik 2017