الآن به وقت مكه مكرمه: - enjte - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
4 Rabiĕ al-awwal 1439 hënor Hegira- 2 Shigjetari 2 Þar 1396 diellore Hegira- 1179 epokën e Imam Mehdiut- 1492 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 23 Nëntor 2017