الآن به وقت مكه مكرمه: - hënë - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1441 hënor Hegira- 27 Akrepi 27 Ãbãn 1398 diellore Hegira- 1181 epokën e Imam Mehdiut- 1494 Lindja e Haḋrati Moȟammad- 18 Nëntor 2019