الآن به وقت مكه مكرمه: - Lundi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
22 Ramaḋãn 1440 Hégire lunaire- 6 Gémeaux 6 Ǩordãd 1398 Hégire solaire- 1180 Ere Imam Mahdi- 1493 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 27 Mai 2019