الآن به وقت مكه مكرمه: - Jeudi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
4 Rabiĕ al-awwal 1439 Hégire lunaire- 2 Sagittaire 2 Þar 1396 Hégire solaire- 1179 Ere Imam Mahdi- 1492 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 23 Novembre 2017