الآن به وقت مكه مكرمه: - Mardi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Moȟarram al-ȟarãm 1439 Hégire lunaire- 4 Balance 4 Mehr 1396 Hégire solaire- 1179 Ere Imam Mahdi- 1492 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 26 Septembre 2017