الآن به وقت مكه مكرمه: - Lundi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1441 Hégire lunaire- 27 Scorpion 27 Ãbãn 1398 Hégire solaire- 1181 Ere Imam Mahdi- 1494 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 18 Novembre 2019