الآن به وقت مكه مكرمه: - Samedi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
1 Ramaḋãn 1438 Hégire lunaire- 6 Gémeaux 6 Ǩordãd 1396 Hégire solaire- 1178 Ere Imam Mahdi- 1491 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 27 Mai 2017