الآن به وقت مكه مكرمه: - Mardi - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
8 Rabiĕ al-çãni 1442 Hégire lunaire- 4 Sagittaire 4 Þar 1399 Hégire solaire- 1182 Ere Imam Mahdi- 1495 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 24 Novembre 2020