الآن به وقت مكه مكرمه: - Vendredi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
7 Rabiĕ al-awwal 1440 Hégire lunaire- 25 Scorpion 25 Ãbãn 1397 Hégire solaire- 1180 Ere Imam Mahdi- 1493 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 16 Novembre 2018