الآن به وقت مكه مكرمه: - Lundi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
18 Raĵab 1440 Hégire lunaire- 5 Bélier 5 Farwardin 1398 Hégire solaire- 1180 Ere Imam Mahdi- 1493 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 25 Mars 2019