الآن به وقت مكه مكرمه: - Dimanche - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
27 Ĵamãdi al-oǩrā 1438 Hégire lunaire- 6 Bélier 6 Farwardin 1396 Hégire solaire- 1178 Ere Imam Mahdi- 1491 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 26 Mars 2017