الآن به وقت مكه مكرمه: - Jeudi - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 Raĵab 1438 Hégire lunaire- 7 Taureau 7 Ordibehešt 1396 Hégire solaire- 1178 Ere Imam Mahdi- 1491 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 27 Avril 2017