الآن به وقت مكه مكرمه: - Dimanche - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
23 Raĵab 1442 Hégire lunaire- 17 Poissons 17 Esfand 1399 Hégire solaire- 1182 Ere Imam Mahdi- 1495 Nativité de Haḋrati Moȟammad- 7 Mars 2021