الآن به وقت مكه مكرمه: - Jueves - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 Raĵab 1438 Hégira lunar- 7 Tauro 7 Ordibehešt 1396 Hégira solar- 1178 Era de Imam Mahdi- 1491 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 27 Abril 2017