الآن به وقت مكه مكرمه: - Martes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Moȟarram al-ȟarãm 1439 Hégira lunar- 4 Libra 4 Mehr 1396 Hégira solar- 1179 Era de Imam Mahdi- 1492 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 26 Septiembre 2017