الآن به وقت مكه مكرمه: - Viernes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
7 Rabiĕ al-awwal 1440 Hégira lunar- 25 Escorpio 25 Ãbãn 1397 Hégira solar- 1180 Era de Imam Mahdi- 1493 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 16 Noviembre 2018