الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
23 Raĵab 1442 Hégira lunar- 17 Piscis 17 Esfand 1399 Hégira solar- 1182 Era de Imam Mahdi- 1495 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 7 Marzo 2021