الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
15 Moȟarram al-ȟarãm 1441 Hégira lunar- 24 Virgo 24 Šahriwar 1398 Hégira solar- 1181 Era de Imam Mahdi- 1494 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 15 Septiembre 2019