الآن به وقت مكه مكرمه: - Sábado - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
1 Ramaḋãn 1438 Hégira lunar- 6 Géminis 6 Ǩordãd 1396 Hégira solar- 1178 Era de Imam Mahdi- 1491 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 27 Mayo 2017