الآن به وقت مكه مكرمه: - Domingo - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
2 Ṡafar 1442 Hégira lunar- 30 Virgo 30 Šahriwar 1399 Hégira solar- 1182 Era de Imam Mahdi- 1495 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 20 Septiembre 2020