الآن به وقت مكه مكرمه: - Viernes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
10 Moȟarram al-ȟarãm 1440 Hégira lunar- 30 Virgo 30 Šahriwar 1397 Hégira solar- 1180 Era de Imam Mahdi- 1493 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 21 Septiembre 2018