الآن به وقت مكه مكرمه: - Martes - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
8 Rabiĕ al-çãni 1442 Hégira lunar- 4 Sagitario 4 Þar 1399 Hégira solar- 1182 Era de Imam Mahdi- 1495 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 24 Noviembre 2020