الآن به وقت مكه مكرمه: - Jueves - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
4 Rabiĕ al-awwal 1439 Hégira lunar- 2 Sagitario 2 Þar 1396 Hégira solar- 1179 Era de Imam Mahdi- 1492 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 23 Noviembre 2017