الآن به وقت مكه مكرمه: - Lunes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
18 Raĵab 1440 Hégira lunar- 5 Aries 5 Farwardin 1398 Hégira solar- 1180 Era de Imam Mahdi- 1493 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 25 Marzo 2019