الآن به وقت مكه مكرمه: - Lunes - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1441 Hégira lunar- 27 Escorpio 27 Ãbãn 1398 Hégira solar- 1181 Era de Imam Mahdi- 1494 Natividad de Haḋrati Moȟammad- 18 Noviembre 2019