الآن به وقت مكه مكرمه: Thursday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
30 Raĵab 1438 lunar hijri- 7 Taurus 7 Ordibehešt 1396 solar hijri- 1178 era of Imam Mahdi- 1491 Moȟammad’s nativity- 27 April 2017