الآن به وقت مكه مكرمه: Tuesday - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
8 Rabiĕ al-çãni 1442 lunar hijri- 4 Sagittarius 4 Þar 1399 solar hijri- 1182 era of Imam Mahdi- 1495 Moȟammad’s nativity- 24 November 2020