الآن به وقت مكه مكرمه: night Tuesday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
18 Raĵab 1440 lunar hijri- 5 Aries 5 Farwardin 1398 solar hijri- 1180 era of Imam Mahdi- 1493 Moȟammad’s nativity- 25 March 2019