الآن به وقت مكه مكرمه: night Tuesday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
12 Šaĕbãn 1441 lunar hijri- 18 Aries 18 Farwardin 1399 solar hijri- 1181 era of Imam Mahdi- 1494 Moȟammad’s nativity- 6 April 2020