الآن به وقت مكه مكرمه: night Saturday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
7 Rabiĕ al-awwal 1440 lunar hijri- 25 Scorpio 25 Ãbãn 1397 solar hijri- 1180 era of Imam Mahdi- 1493 Moȟammad’s nativity- 16 November 2018