الآن به وقت مكه مكرمه: Sunday - و به وقت کشور شما () (بدون ساعت تابستانی)
23 Raĵab 1442 lunar hijri- 17 Pisces 17 Esfand 1399 solar hijri- 1182 era of Imam Mahdi- 1495 Moȟammad’s nativity- 7 March 2021