الآن به وقت مكه مكرمه: Tuesday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
5 Moȟarram al-ȟarãm 1439 lunar hijri- 4 Libra 4 Mehr 1396 solar hijri- 1179 era of Imam Mahdi- 1492 Moȟammad’s nativity- 26 September 2017