الآن به وقت مكه مكرمه: Monday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
20 Rabiĕ al-awwal 1441 lunar hijri- 27 Scorpio 27 Ãbãn 1398 solar hijri- 1181 era of Imam Mahdi- 1494 Moȟammad’s nativity- 18 November 2019