الآن به وقت مكه مكرمه: night Sunday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
1 Ramaḋãn 1438 lunar hijri- 6 Gemini 6 Ǩordãd 1396 solar hijri- 1178 era of Imam Mahdi- 1491 Moȟammad’s nativity- 27 May 2017