الآن به وقت مكه مكرمه: night Friday - و به وقت کشور شما (United States) (بدون ساعت تابستانی)
4 Rabiĕ al-awwal 1439 lunar hijri- 2 Sagittarius 2 Þar 1396 solar hijri- 1179 era of Imam Mahdi- 1492 Moȟammad’s nativity- 23 November 2017