صفحه 2 از 2

سالنامه تقويم نجومي شرعي 1443

پستارسال شده در: جمعه آپريل 30, 2021 12:37 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 63 صفحه سالنامه تقویم 1443

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://aelaa.net/Ersaal/3/Saalnaame/Raa ... Harei8.pdf

سالنامه تقویم 1443 را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimN ... 443-n2.pdf

سالنامه تقويم نجومي شرعي1444

پستارسال شده در: چهارشنبه آپريل 06, 2022 2:43 pm
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 66 صفحه سالنامه تقویم 1443

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... Harei9.pdf

سالنامه تقویم 1444 را از آدرس زير دريافت كنيد:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimN ... i-1444.pdf

سالنامه تقويم نجومي شرعي1445

پستارسال شده در: پنج شنبه ژوئن 22, 2023 10:33 am
توسط najm111
بسم الله الرحمان الرحيم

Image

اين تقويم شامل:
ضروريات نجومي عامه مردم
+
تقويم الهي خاصه
با نشان نمودن تواريخ برگزيده (با علامت پرچم) از ميان اقوال بسيار تاريخي

در پرينت و صحافي اين تقويم دقت شود
تا صفحات
80-81
روبروي هم باشند

بخش تواريخ برگزيده تقويم الهي خاصه فقط دو ماه رمضان و شوال آن آماده و منتشر مي شود
بقيه ماهها در انتشارهاى بعدي .... ان شاء الله
ولي به هر حال تقويم الان هم كامل است

شامل:
71 صفحه راهنما (نسخه منتشره 1436) + 65 صفحه سالنامه تقویم 1445

راهنمای تقویم نجومی شرعی:
http://www.aelaa.net/Ersaal/3/5/Raahnem ... Harei9.pdf

سالنامه تقویم 1445 را از آدرس زير دريافت كنيد:
www.aelaa.net/Ersaal/3/5/TaqwimNojumiyeSHarei-1445.pdf